အလုပ်သင်ဆရာဝန်များလူထုဆေးပညာသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း