ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေး“Training of Trainer Workshop on IPE Core Competencies Domain 1( Ethics and Shared Values) Domain 2 ( Roles and Responsibilities) in Faculty Members” Day 3 Workshop ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း