၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာသင်တန်းများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း(M.Sc,Dip)