နောက်ဆုံးအမ်ဘီဘီအက်စ်အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၉)အတန်းတင်(ပုံမှန်)နှင့်(၆/၂၀၁၈)(နောက်ဆက်တွဲ) သင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကြေညာချက်