ဆေးပညာအခြေခံနှစ် (၁၂/၂၀၁၉)သင်တန်း Semester ( I ) ( ပုံမှန် ) စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ကြေညာချက်