ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေး တက္ကသိုလ်များသို့ဝင်ခွင့်လူတွေ့နှုတ်မေးစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း