ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့လွန်သင်တန်းဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲသို့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း ကြေညာချက်