အလုပ်သင်ဆရာဝန်များလူထုဆေးပညာသင်တန်းပိတ်ပွဲအခမ်းအနား (၁၀.၂.၂၀၂၃)