၂၀၂၃-ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ ဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဦးစားပေးဝင်ခွင့် လျှောက်ထားသူများအနက် ပထမအကြိမ် ဝင်ခွင့်လူတွေနှုတ်မေး စာမေးပွဲ သို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း