ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး ဆေးပညာဒုတိယနှစ်(၅/၂၀၂၄)သင်တန်း၊ နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ်အပိုင်း(က)(၅/၂၀၂၄)သင်တန်းနှင့် နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ်အပိုင်း(ခ)(၅/၂၀၂၄)သင်တန်းများ ကျောင်းဝင်ခွင်ပုံစံတင်သွင်းရန် ကြေညာချက်