၂၀၂၅-ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်ဆေးပညာ သင်တန်းများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း